Vues de Tokyo (2)

Otemachi Kanda Fuji TV Yurakuchô St. Sukiyabashi